SOPIMUS TERVEYDENHOITOPALVELUN TARJOAMISESTA

Kotka Erahaigla AS, rekisterikoodi 12895108 (jatkossa nimellä Klinikka), sähköpostiosoite: info@erahaigla.ee, puhelin: +372 653 0777, jota edustaa Jüri Kullamaa ja ______________ henkilökoodi/syntymäaika ______________ (jatkossa nimellä Potilas) ovat solmineet ______________ (päivämäärä) tämän sopimuksen (jatkossa nimellä Sopimus) seuraavin ehdoin:

1. YLEISTÄ

Klinikka tarjoaa Sopimuksen perusteella Asiakkaalle plastiikka- ja rekonstruoivan kirurgian palveluita. Palvelut voivat käsittää sekä ei-kirurgisia hoitotoimenpiteitä että laajoja kirurgisia leikkauksia ja saattavat vaatia anestesian käyttöä.

Jos Potilas, jolle palvelua tarjotaan, on rajoitetusti oikeustoimikelpoinen, hänen sopimusvelvoitteidensa täytöstä vastaa hänen edustajansa, joka on allekirjoittanut Sopimuksen.

2. PALVELUN TARJOAMINEN

Palvelun tarjoaminen alkaa Potilaan ja Klinikan konsultoinnista, jonka aikana Potilas selvittää Klinikalle tavoitteitaan ja haluamaansa tulosta, ja Klinikka esittelee Potilaalle hänen toiveidensa toteutuksen mahdollisuuksia. Konsultoinnin yhteydessä sovitaan Potilaalle tarjottavan palvelun tarkasta sisällöstä ja vahvistetaan hoitosuunnitelma (Liite 1). Samoin Klinikka esittää Potilaalle palvelun hintalaskelman, joka lähtee Klinikan kotisivulla esitetystä hinnastosta, sovituista palveluista ja niiden laajuudesta.

Klinikka ottaa hoitosuunnitelman laadinnassa ja Potilaalle palvelun tarjoamisessa huomioon Potilaan toiveet ja Potilaan yleisen terveydellisen tilan, ja valitsee tähän nojautuen Potilaalle sopivimmat toimenpiteet. Toivotusta palvelusta riippuen Klinikka voi suunnata Potilaan terveystutkimuksiin.

Klinikka selvittää Potilaalle yksityiskohtaisesti hoitosuunnitelmassa olevien toimenpiteiden sisällön ja olemuksen sekä sen, millaisia mahdolliset niihin liittyvät vaarat ja seuraukset ovat. Klinikka selvittää, mitä Potilaan tulee tehdä toimenpiteisiin valmistauduttaessa ja niistä kuntoutuessa, mukaan lukien sen, millaisia ovat tarvittavat päivittäiseen elämään liittyvät rajoitukset palvelun tarjoamista edeltävänä ja sitä seuraavana aikana. Nämä tiedot on yhteenvedon omaisesti esitetty Potilaalle myös kirjallisesti (Liite 1).

Potilaan tulee hoitosuunnitelmassa säädettyjen toimenpiteiden tekoa varten saapua sovittuina aikoina Klinikkaan ja noudattaa toimenpiteisiin valmistauduttaessa ja niistä kuntoutumisen aikana Klinikan ohjeita.

Potilas on tietoinen siitä, että täydellistä tulosta, ennen kaikkea esteettisesti täydellistä Potilaan kuvitelmaa vastaavaa tulosta ei ole aina mahdollista saavuttaa ja Klinikka ei voi sellaista taata.

3. POTILAAN VELVOLLISUUDET ANESTESIAAN TEKEMISEEN LIITTYEN

Mikäli Potilaalle on suunniteltu anestesia, hän sitoutuu liittyvien riskien vähentämiseksi ilmoittamaan Klinikalle:

poteeko hän jotain kroonista sairautta (esim. verenpainetauti, astma, diabetes tms.);
onko hän allerginen kipulääkkeille;
tupakoiko hän, käyttääkö hän alkoholia tai huumaavia aineita.

Potilas sitoutuu ilmoittamaan Klinikalle, käyttääkö hän päivittäin lääkkeitä. Potilaan tulee jatkaa lääkkeiden käyttöä tavanomaisesti aina anestesiaa vaativan toimenpiteen suorituspäivään asti, mikäli Klinikka ei anna muunlaisia ohjeita.

Potilas sitoutuu ilmoittamaan Klinikalle, käyttääkö hän aspiriinia tai muita verta ohentavia aineita. Klinikka voi kieltää Potilasta käyttämästä verta ohentavia aineita kahden viikon aikana ennen leikkausta.

Nukutuksen osalta Potilaalla on velvollisuus ilmoittaa Klinikalle liikkuvista hampaista ja proteeseista.

Nukutuksen osalta Potilaalta on kiellettyä leikkauspäivän aamulla syödä tai juoda, mikäli Klinikan anestesiologi ei ole sanonut muuta!

4. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Klinikka tarjoaa Potilaalle palvelua terveydenhoitopalvelun tarjoajalta tavanomaisesti edellytettävällä huolellisuudella ja takaa, että palvelu vastaa vähintään lääketieteen yleistä tasoa.

Palvelun tarjoamisen yhteydessä Klinikka arvioi Potilaan terveystilan ja sopivuuden palveluiden tarjoamiseen hänelle. Klinikka ilmoittaa Potilaalle tarkastuksen ja suoritettujen tutkimusten tuloksista, mukaan lukien mahdollisista todetuista sairauksista ja niiden kulusta.

Potilaan turvallisuuden varmistamiseksi ja parhaiden mahdollisten tulosten saavuttamiseksi Potilas sitoutuu ilmoittamaan Klinikalle totuudenmukaisesti kaikki tarvittavat tiedot, jotka saattavat olla tärkeitä palvelun tarjoamisessa, mukaan lukien totuudenmukaiset ja täydelliset tiedot terveystilastaan, aiemmin tarjotuista hoitopalveluista ja käyttämistään lääkkeistä.

Potilas sitoutuu tekemään palvelun tarjoamisen aikana Klinikan kanssa kaikin puolin yhteistyötä, ennen kaikkea hän sitoutuu noudattamaan Klinikan työntekijöiden antamia määräyksiä ja ohjeita.

Palvelun tarjoamisen jälkeen aiheutuneiden komplikaatioiden yhteydessä Potilaalla on velvollisuus ottaa viipymättä yhteyttä Klinikkaan, jotta selvitetään, liittyvätkö komplikaatiot tarjottuun palveluun ja tarvitseeko Potilas lisähoitoa tai toimenpiteen uusimista.

Klinikka dokumentoi palvelun tarjoamisen ja säilyttää asiakirjat säädetyn käytännön mukaisesti. Lainsäädännössä mainituissa tapauksissa tiedot toimitetaan terveystietojärjestelmään tai muihin rekistereihin.

5. MAKSAMINEN

Potilas sitoutuu maksamaan hänelle tarjotusta palvelusta hinnaston mukaisesti.

Palvelusta maksaminen tapahtuu ennakkomaksuna viimeistään palvelun tarjoamispäivänä, mikäli Klinikka ja Potilas eivät ole kirjallisesti sopineet toisin.

Halutessaan Potilas voi anoa Klinikan kautta luottolaitoksilta osamaksua. Tietoa osamaksun anomisesta Potilas voi kysyä Klinikalta.

Potilas on tietoinen siitä, että Viron sairausvakuutusjärjestelmä (Eesti Haigekassa) ei korvaa palveluista maksettavia summia.

6. VASTUU SOPIMUKSEN RIKKOMISESTA

Klinikka vastaa lain mukaan velvollisuuksiensa tuottamuksellisesta rikkomisesta, ennen kaikkea diagnoosi- ja hoitovirheistä.

Klinikka ei vastaa vahingon aiheutumisesta, mikä sen syynä on Potilaan tietojen antamista tai yhteistyötä koskevan velvollisuuden rikkominen, mukaan lukien siinä tapauksessa, että Potilas ei noudata Klinikan ohjeita hoitotoimenpiteisiin valmistautuessaan tai niistä kuntoutuessaan.

Potilas on tietoinen siitä, että esteettisesti täydellistä Potilaan kuvitelmaa vastaavaa tulosta ei aina ole mahdollista saavuttaa ja Klinikka ei voi sellaista taata.

Tästä seuraten vahingonkorvausta tai rahan palautusta koskevalle vaateelle ei anna perustetta se seikka, että Potilaan mielestä tulos ei ole sopiva tai on epäesteettinen tai ei vastaa hänen odotuksiaan.

Klikkaa vastaan voi vaateita esittää vain siinä tapauksessa, että kyseisen erikoisalan asiantuntijat ovat todenneet, että Klinikka on Potilaalle palvelua tarjotessaan tehnyt hoitovirheen.

Mikäli Potilas ei saavu sovittuna aikana palvelun tarjoamiseen eikä ilmoita siitä Klinikalle sähköpostitse tai puhelimitse vähintään 24 tuntia etukäteen tai mikäli palvelun tarjoaminen on mahdotonta muista Potilaasta johtuvista syistä (esimerkiksi Klinikan antamien ohjeiden laiminlyönnin vuoksi), on Klinikalla oikeus vaatia Potilaalta tekemättä jääneen toimenpiteen hinnasta 30 % maksamista.

7. YKSITYISELÄMÄ JA HENKILÖTIETOJEN SUOJA

Klinikka pitää tietoonsa saamat Potilasta ja tämän terveyttä koskevat tiedot salaisina.

Klinikka on Potilaan henkilötietojen vastuullinen käsittelijä. Klinikka kerää ja käsittelee Potilaan henkilötietoja, mukaan lukien terveystietoja, Sopimuksen noudattamistarkoituksessa eli siinä laajuudessa, jossa se on tarpeen palvelun tarjoamiseen ja sen dokumentointiin. Sopimukseen on liitetty tarkempaa tietoa siitä, miten Klinikka Potilaan henkilötietoja käsittelee ja millaiset Potilaan oikeudet ovat (Liite 2).

Potilas voi nimetä henkilöt, joille Klinikalla on oikeus antaa tietoa hänen terveydestään (Liite 1).

8. SOPIMUKSEN VOIMASSAOLON PÄÄTTYMINEN JA IRTISANOMINEN

Sopimus päättyy hoitosuunnitelmassa mainittujen palveluiden tarjoamisen päättymiseen. Potilas voi irtisanoa Sopimuksen yksipuolisesti kirjallisella ilmoituksella koska tahansa. Klinikka voi vakavasta syystä irtisanoa Sopimuksen yksipuolisesti ennen määräaikaa kirjallisella ilmoituksella, mikäli se ei aiheuta Potilaan terveydelle vaaraa.

Vakavina syinä, joiden osalta Klinikka voi irtisanoa Sopimuksen ja kieltäytyä palvelun tarjoamisesta jatkossa, ovat ennen kaikkea sellaiset tilanteet, joissa Potilas itse estää toiminnallaan Klinikan työtä ja palvelun tarjoamista, esimerkiksi kun:

Potilas ei noudata Klinikan antamia ohjeita ja määräyksiä;
Potilas rikkoon tietojen antamista koskevaa velvollisuutta tai on perustetta epäillä, että Potilas on antanut väärää tietoa;
Potilas on kahdella tai useammalla kerralla jättänyt saapumatta varatulle vastaanotolle tai toimenpiteeseen ilmoittaen siitä vähemmän kuin 24 tuntia ennakkoon tai jättäen kokonaan ilmoittamatta;
Potilaan maksu palvelusta on myöhässä.

Mikäli Sopimus päättyy ennen hoitosuunnitelman täyttämistä, Potilaalla on oikeus saada Klinikalta suullisesti selvityksiä hänelle jo tarjotuista palveluista ja hoitosuunnitelman keskeyttämisen mahdollisista seurauksista sekä jatkossa tapahtuvien terveydenhoitopalveluiden tarpeellisuudesta.

Sopimuksen päättyminen ei vapauta Potilasta velvollisuudesta maksaa Sopimuksen perusteella tarjottuja palveluita tai niiden tarjoamiseksi suoritettuja valmisteluita.

9. LOPPUKOHDAT

Sopimukseen liittyvät ilmoitukset osapuolet toimittavat sähköpostitse tai puhelimitse.

Sopimuksesta seuraavat kiistat ratkaistaan osapuolten sopien. Mikäli sovintoa ei saavuteta, kiista ratkaistaan Harjumaan käräjäoikeudessa (Harju Maakohus). Vaihtoehtoisesti potilaan on mahdollista saada terveydenhoitopalvelun laadulle oikeusistuimen ulkopuolinen arvio ottamalla yhteyttä terveydenhoitopalvelun laadun asiantuntijakomiteaan (Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjon) osoitteeseen: Sotsiaalministeerium (sosiaaliministeriö), Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinna tai sähköpostitse: info@sm.ee.

Sopimukseen kuuluvat seuraavat liitteet

Liite 1 – Potilaan informointi ja suostumus

Liite 2 – Tietosuojakäytäntö