TERVISHOIUTEENUSE OSUTAMISE LEPING

Kotka Erahaigla AS, registrikood 12895108 („Kliinik“), e-post: info@erahaigla.ee, telefon: +372 653 0777, keda esindab Jüri Kullamaa; ______________ isikukood/sünniaeg ______________ („Patsient“) on sõlminud ______________ (kuupäev) käesoleva lepingu („Leping“) alljärgnevatel tingimustel:

1. ÜLDSÄTTED

Kliinik osutab Lepingu alusel Patsiendile plastika- ja rekonstruktiivkirurgiateenuseid. Teenused võivad hõlmata nii mittekirurgilisi protseduure kui mahukaid kirurgilisi operatsioone ning võivad nõuda anesteesia tegemist.

Kui Patsient, kellele teenust osutatakse, on piiratud teovõimega, vastutab tema lepinguliste kohustuste täitmise eest tema esindaja, kes on Lepingu allkirjastanud.

2. TEENUSE OSUTAMINE

Teenuse osutamine algab Patsiendi ja Kliiniku konsultatsioonist, mille käigus selgitab Patsient Kliinikule oma eesmärke ja soovitud tulemust ning Kliinik tutvustab Patsiendile Patsiendi soovide teostamise võimalusi. Konsultatsiooni käigus lepitakse kokku Patsiendile osutatava teenuse täpses sisus ning pannakse paika raviplaan (Lisa 1). Samuti esitab Kliinik Patsiendile teenuse hinnakalkulatsiooni, lähtudes Kliiniku kodulehel esitatud hinnakirjast, kokkulepitud teenustest ja nende mahust.

Kliinik arvestab raviplaani koostamisel ja Patsiendile teenuse osutamisel Patsiendi soovide ja Patsiendi üldise tervisliku seisundiga ning valib sellest lähtuvalt Patsiendile kõige sobivamad toimingud. Sõltuvalt soovitud teenusest võib Kliinik suunata Patsiendi terviseuuringutele.

Kliinik selgitab Patsiendile üksikasjalikult raviplaanis sisalduvate toimingute sisu ja olemust ning millised on võimalikud kaasnevad ohud ja tagajärjed. Kliinik selgitab, mida peab Patsient tegema toiminguteks valmistumisel ning nendest taastumisel, sealhulgas, millised on vajalikud elukorralduse piirangud teenuse osutamisele eelneval ja järgneval ajal. Vastav info on kokkuvõtlikult Patsiendile esitatud ka kirjalikult (Lisa 1).

Patsient peab raviplaanis ette nähtud toimingute tegemiseks kokku lepitud aegadel ilmuma Kliinikusse ning toiminguteks valmistumisel ning nendest taastumisel järgima Kliiniku juhiseid.

Patsient on teadlik, et täiuslikku tulemust, eelkõige esteetiliselt täielikult Patsiendi ettekujutusele vastavat tulemust ei ole alati võimalik saavutada ning Kliinik ei saa seda tagada.

3. PATSIENDI KOHUSTUSED ANESTEESIA TEGEMISEL

Kui Patsiendile on kavandatud anesteesia, kohustub Patsient kaasnevate riskide maandamiseks Kliinikule teatama, kas Patsient:

põeb mõnda kroonilist haigust (nt kõrgvererõhutõbi, astma, diabeet vms);
on allergiline valuvaigistitele;
suitsetab, tarvitab alkoholi või narkootilisi aineid.

Patsient kohustub Kliinikut teavitama, kui ta kasutab igapäevaselt ravimeid. Patsient peab jätkama ravimite võtmist tavapäraselt kuni anesteesiat nõudva toimingu tegemise päevani, kui Kliinik ei anna teistsuguseid juhiseid.

Patsient kohustub Kliinikut teavitama, kas ta tarvitab aspiriini või muid verd vedeldavaid vahendeid. Kliinik võib keelata Patsiendil tarvitada verd vedeldavaid vahendeid kahe nädala jooksul enne operatsiooni.

Üldanesteesia korral on Patsiendil kohustus teavitada Kliinikut liikuvatest hammastest ja proteesidest.

Üldanesteesia korral on Patsiendil keelatud operatsioonipäeva hommikul süüa ja juua, kui Kliiniku anestesioloog ei ole öelnud teisiti!

4. POOLTE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

Kliinik osutab Patsiendile teenust tervishoiuteenuse osutajalt tavapäraselt oodatava hoolega ning tagab, et teenus vastaks vähemalt arstiteaduse üldisele tasemele.

Teenuse osutamise käigus hindab Kliinik Patsiendi terviseseisundit ning sobivust talle teenuste osutamiseks. Kliinik teavitab Patsienti läbivaatuse ja läbiviidud uuringute tulemustest, sealhulgas võimalikest tuvastatud haigustest ja nende kulgemisest.

Patsiendi ohutuse tagamiseks ja parimate võimalike tulemuste saavutamiseks kohustub Patsient avaldama Kliinikule tõeselt kogu vajaliku informatsiooni, mis võib teenuse osutamisel oluline olla, sealhulgas tõese ja täieliku informatsiooni oma terviseseisundi, varasemalt osutatud raviteenuste ja tarvitatavate ravimite kohta.

Patsient kohustub osutama teenuse käigus Kliinikule igakülgset kaasabi, eelkõige kohustub Patsient järgima Kliiniku töötajate antud korraldusi ja juhiseid.

Teenuse osutamise järgselt tekkinud komplikatsioonide korral on Patsiendil kohustus pöörduda viivitamatult Kliinikusse, et selgitada välja, kas komplikatsioonid on seotud osutatud teenusega ning kas Patsient vajab täiendavat ravi või kordusprotseduuri.

Kliinik dokumenteerib teenuse osutamist ja säilitab dokumente kehtestatud korras. Õigusaktidest tulenevatel juhtudel edastatakse informatsioon tervise infosüsteemi või muudesse registritesse.

5. TASUMINE

Patsient kohustub maksma talle osutatud teenuse eest vastavalt hinnakirjale.

Teenuse eest tasumine toimub ettemaksuna hiljemalt teenuse osutamise päeval, kui Kliinik ja Patsient ei ole kirjalikult kokku leppinud teisiti.

Soovi korral on Patsiendil on võimalik taotleda Kliiniku kaudu krediidiasutustelt järelmaksu. Infot järelmaksu taotlemise kohta võib Patsient küsida Kliinikult.

Patsient on teadlik, et Eesti Haigekassa ei hüvita teenuste eest tasumisele kuuluvaid summasid.

6.VASTUTUS LEPINGU RIKKUMISE EEST

Kliinik vastutab seaduse alusel oma kohustuste süülise rikkumise eest, eelkõige diagnoosi- ja ravivigade eest.

Kliinik ei vastuta kahju tekkimise eest, kui selle põhjuseks on Patsiendi poolt teabe andmise või kaasaaitamiskohustuse rikkumine, sealhulgas siis, kui Patsient ei järgi Kliiniku juhiseid ravitoiminguteks valmistumisel või nendest taastumisel.

Patsient on teadlik, et esteetiliselt täielikult Patsiendi ettekujutusele vastavat tulemust ei ole alati võimalik saavutada ning Kliinik ei saa seda tagada.

Sellest tulenevalt ei anna kahju hüvitise ega raha tagastamise nõudeks alust asjaolu, kui Patsiendi hinnangul on tulemus ebasobiv, ebaesteetiline või ei vasta tema ootustele.

Kliiniku vastu saab nõudeid esitada ainult siis, kui vastava eriala asjatundjad on tuvastanud, et Kliinik on Patsiendile teenust osutades teinud meditsiinilise vea.

Kui Patsient ei ilmu kokkulepitud ajal teenuse osutamisele ning ei teata sellest Kliinikule e-posti või telefoni teel rohkem kui 24 tundi ette või kui teenuse osutamine on võimatu muudel Patsiendist tulenevatel põhjustel (näiteks Kliiniku juhiste mittetäitmise tõttu), on Kliinikul õigus nõuda Patsiendilt tegemata jäänud toimingu hinnast 30% tasumist.

7. ERAELU JA ISIKUANDMETE KAITSE

Kliinik hoiab saladuses Kliinikule teatavaks saanud andmeid Patsiendi ja tema tervise kohta.

Kliinik on Patsiendi isikuandmete vastutav töötleja. Kliinik kogub ja töötleb Patsiendi isikuandmeid, sealhulgas terviseandmeid Lepingu täitmise eesmärgil ehk ulatuses, milles see on vajalik teenuse osutamiseks ning selle dokumenteerimiseks. Lepingule on lisatud täpsem teave, kuidas Kliinik Patsiendi isikuandmeid töötleb ja millised on Patsiendi õigused (Lisa 2).

Patsient saab määrata isikud, kellele Kliinikul on õigus anda teavet Patsiendi tervise kohta (Lisa 1).

8. LEPINGU KEHTIVUSE LÕPPEMINE JA ÜLESÜTLEMINE

Leping lõppeb raviplaanis märgitud teenuste osutamise lõppemisega. Patsient võib kirjaliku teatega Lepingu igal ajal ühepoolselt lõpetada. Kliinik võib mõjuval põhjusel kirjaliku teatega Lepingu ühepoolselt varem lõpetada, kui see ei too kaasa otsest ohtu Patsiendi tervisele.

Mõjuvaks põhjuseks, mille puhul võib Kliinik Lepingu lõpetada ja edasisest teenuse osutamisest keelduda, on eelkõige olukorrad, kui Patsient ise oma tegevusega takistab Kliiniku tööd ja teenuse osutamist, näiteks kui:

Patsient ei järgi Kliiniku antud juhiseid ja korraldusi;
Patsient rikub teabe andmise kohustust või on alust eeldada, et Patsient on andnud valeinformatsiooni;
Patsient on kahel või enamal korral jätnud vähem kui 24-tunnise etteteatamisega või ilma etteteatamiseta broneeritud vastuvõtule või toimingule ilmumata;
Patsient on viivituses teenuse eest tasumisega.

Kui Leping lõpeb enne raviplaani täitmist, on Patsiendil õigus saada Kliinikult suuliselt selgitusi endale juba osutatud teenuste ning raviplaani katkestamise võimalike tagajärgede ja edasiste tervishoiuteenuste vajalikkuse kohta.

Lepingu lõppemine ei vabasta Patsienti kohustusest tasuda Lepingu alusel osutatud teenuste või nende osutamiseks tehtud ettevalmistuste eest.

9. LÕPPSÄTTED

Lepinguga seotud teateid edastavad pooled e-posti või telefoni teel.

Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus. Alternatiivselt on tervishoiuteenuse kvaliteedile kohtuvälise hinnangu saamiseks patsiendil võimalik pöörduda Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole aadressil: Sotsiaalministeerium, Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn või e-posti teel: info@sm.ee.

Lepingul on järgmised lisad

Lisa 1 – Patsiendi teavitamine ja nõusolek

Lisa 2 – Patsiendi isikuandmete töötlemise tingimused